© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntei Mucenite Filoteia
Bucurà-te, ràbdàtoare de chinuri, nebiruità.  Bucurà-te, cà prin trude esti mutatà ìntru sfinte.  Bucurà-te, cà vezi raiul pe acre l-ai dorit fierbinte.  Bucurà-te, cà ai avut candela ta pregàtità.  Bucurà-te, cà cerestii càmàri esti ìnvrednicità.  Bucurà-te, cà pe capu-ti Hristos a ìntins cununà.  Bucurà-te, càci cu dreptii ìn veci petreci ìmpreunà.  Bucurà-te, cà podoabà Biserica te cìstigà.  Bucurà-te, cà tot clerul te laudà si ìti strigà:  Bucurà-te, Filoteia, preafericità!  Condacul al 3-lea: Spaimà a cuprins pe toti cei din orasul Tìrnovei, auzind sàvìrsirea ta  cea muceniceascà, si cum cà a stràlucit luminà ìmprejurul tàu; pentru  aceea, preamàrind pe Dumnezeul minunilor, au strigat: Aliluia!     Icosul al 3-lea:  Tot orasul Tìrnovei si satele dimprejur ìntelegìnd de minunea cea  pentru tine, Fecioarà Filoteia, au alergat la locul ce stràlucea si, vàzìnd pe  tine, au ìnceput a te làuda, zicìnd:  Bucurà-te, odrasla cea din Tìrnova ràsàrità.  Bucurà-te, cea de Domnul acum ìn rai ràsàdità.  Bucurà-te, tu luceafàr cu raze stràlucitoare.  Bucurà-te, steaua care luminezi ziua cu soarele.  Bucurà-te, cà ìn lume te-a umbrit cereasca razà.  Bucurà-te, cà prin tine crestinii se lumineazà.  Bucurà-te, cà pe tine te-am cìstigat bogàtie.  Bucurà-te, cà povatà ne-ai dat ca sà urmàm tie.  Bucurà-te, cà prin tine am vàzut màrirea cereascà.  Bucurà-te, pilda celor ce vor sà se mìntuiascà.
ceaslov