© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Mare Mucenic Gheorghe
Bucurà-te, cà ai bàut ìnveninàtoare bàuturi.  Bucurà-te, cà ai locuit adeseori ìn temnità.  Bucurà-te, cà ai fost pus ìn sulite prea ascutite.  Bucurà-te, cà ai luat sfìrsitul prin sabie.  Bucurà-te, Mare Mucenice Gheorghe!  Condacul al 8-lea: Cu totul stràine si preamàrite sìnt toate minunile cìte ai fàcut,  Mucenice Gheorghe, ìn luptele tale; si, dupà suferinte nenumàrate, cu  bàrbàtie mare si cu putere, dìnd laudà lui Dumnezeu, ai cìntat: Aliluia!      Icosul al 8-lea:  Purtàtorule de chinuri, avìnd ìn pieptul tàu ìntreg pe Hristos, Cel ce  este minunat ìntre sfinti, prin aceasta lucrai minunile cele ìnfricosàtoare  si mai presus de minte; de care noi ìnspàimìntìndu-ne, cu mirare strigàm:  Bucurà-te, cel ce vìrfurile sulitelor ai nesocotit.  Bucurà-te, cel ce ai biruit chinurile rotii.  Bucurà-te, cà te-ai aràtat mai mare decìt varul.  Bucurà-te, cà ai ìnvins puterea veninului.  Bucurà-te, cà din mormìnt ai ridicat pe un mort de demult.  Bucurà-te, cà ai ìnviat boul lui Glicherie.  Bucurà-te, cel ce ai izbàvit un copil din Bulgaria.  Bucurà-te, cel ce ai scàpat un copil din Creta.  Bucurà-te, cel prin care copilul a biruit.  Bucurà-te, cel de care negutàtorii s-au oprit.  Bucurà-te, cel ce ai primit stìlpul vàduvei.  Bucurà-te, cà i-ai surpat pe zeii elinilor.  Bucurà-te, Mare Mucenice Gheorghe!  Condacul al 9-lea: Pe tine toatà firea ìngerilor vàzìndu-te, stìnd ìn mijlocul luptei, tìnàr si  puternic prin Hristos, singur luptìndu-te, plesnind cu mìinile te laudà; si  bucurìndu-se, pe Domnul slàvea, cìntìnd: Aliluia! 
ceaslov