© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntei Mucenite Filoteia
   Icosul al 5-lea: Iar dacà au vàzut sàracii, càrora le dàdeai hranà, cà fàrà de veste  repeziciunea bardei deodatà te-a retezat si te-a cosit ca pe iarbà, si cà  lumina cereascà a càzut peste trupul tàu, cu lacrimi au strigat càtre tine:  Bucurà-te, Mucenità, cea de tatàl tàu ucisà.  Bucurà-te, cà, dìnd milà, càtre Domnul esti trimisà.  Bucurà-te, sìrguincioasà a Evangheliei urmàtoare.  Bucurà-te, cea din suflet de sàraci iubitoare.  Bucurà-te, ìncàlzirea celor goi fàrà de hainà.  Bucurà-te, sàturarea celor ce ìti cereau hranà.  Bucurà-te, mìntuirea maicii tale celei bune.  Bucurà-te, cà esti cinstea si màrirea fetelor tinere celor ce ìsi duc  viata bine.  Bucurà-te, cà pe diavol l-ai umplut tu de rusine.  Bucurà-te, cà satana a fost batjocorit de tine.  Bucurà-te, càci credintà ai avut ìn Hristos tare.  Bucurà-te, cà dorinta ti-ai cìstigat prin ràbdare.  Bucurà-te, Filoteia, preafericità!  Condacul al 6-lea: Atunci fiind strìnsà toatà multimea popoarelor ìmprejurul tàu, au  ìnceput cu fricà sà se apropie de tine, vrìnd ca sà te ridice de la pàmìnt;  si, vàzìnd cà ai ràmas ca o stìncà nemiscatà, cu spaimà au ìnceput striga  toti lui Dumnezeu: Aliluia!     Icosul al 6-lea:  Vàzìnd popoarele cà n-au putut sà te ridice de la pàmìnt, cu  nedumerire se uitau unii la altii, apoi luminati fiind de sus, au ìnceput sà  numeascò toate mìnàstirile si, vàzìnd cà vrei sà mergi la biserica din  Curtea de Arges, au ìnceput a sriga tie:  Bucurà-te, cea care ìnsàti ti-ai ales locuinta.
ceaslov