© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Rìnduiala sfintei ìmpàrtàsiri
ìmpàrtàsirea preacuratelor si de viatà fàcàtoarelor Tale Taine, nici sà  ajung neputincios cu sufletul si cu trupul, ìmpàrtàsindu-mà cu nevrednicie;  ci dà-mi, pìnà la suflarea mea cea mai de pe urmà, fàrà de osìndà sà  primesc pàrticica Sfintelor Tale Taine, spre ìmpàrtàsirea cu Duhul Sfìnt,  ca merinde pentru viata de veci si spre ràspuns bineprimit, la  ìnfricosàtorul Tàu scaun de judecatà, ca si eu, dimpreunà cu toti alesii  Tài, sà fiu pàrtas bunàtàtilor Tale celor nestricàcioase, pe care le-ai gàtit,  doamne, celor ce Te iubesc pe tine, ìntru care esti preaslàvit ìn vecii  vecilor. Amin.   Rugàciunea a doua      (a Sfìntului Ioan Gurà de Aur)  Doamne, Dumnezeul meu, stiu cà nu sìnt vrednic, nici ìn stare ca sà  intri sub acoperàmìntul casei sufletului meu, pentru cà este cu totul  pustiu si surpat si nu afli ìn mine loc potrivit ca sà-Ti pleci capul. Ci,  precum din ìnàltime Te-ai plecat pentru noi, pleacà-Te si acum spre  smerenia mea. Si preacum ai binevoit a Te culca ìn pesterà si ìn ieslea  necuvìntàtoarelor, asa binevoieste a intra si ìn ieslea necuvìntàtorului  meu suflet, si ìn ìntinatul meu trup. Si precum n-ai socotit lucrul nevrednic  a intra si a cina ìmpreunà cu pàcàtosii ìn casa lui Simon cel lepros, asa  binevoieste a intra si ìn casa smeritului, leprosului si pàcàtosului meu  suflet. Si precum n-ai ìndepàrtat pe desfrìnata cea pàcàtoasà, cea  asemenea mie, care a venit si s-a atins de Tine, asa Te milostiveste si de  mine pàcàtosul, care vin sà mà ating de Tine. Si precum nu Te-ai scìrbit  de ìntinata si necurata ei gurà, ce Te-a sàrutat, asa nu Te scìrbi nici de  ìntinata si mai necurata mea gurà, nici de buzele mele cele necurate si  pìngàrite, si de limba mea cea cu totul necuratà. Ci sà-mi fie mie  
ceaslov