© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Rìnduiala sfintei ìmpàrtàsiri
càrbunele preasfìntului Tàu Trup si al scumpului Tàu Sìnge spre sfintire si  spre luminare, spre ìnsànàtosirea smeritului meu suflet si trup, spre  usurarea greutàtii greselilor mele celor multe, spre pazà de toatà lucrarea  diavoleascà, spre ìndepàrtarea si mutarea ràului si vicleanului meu obicei,  spre omorìrea patimilor, spre plinirea poruncilor Tale, spre adàugirea  dumnezeiescului Tàu har si spre dobìndirea ìmpàràtiei Tale. Cà nu vin la  Tine ca un nepàsàtor, Hristoase Dumnezeule, ci ìncrezìndu-mà ìn  bunàtatea Ta cea nespusà si ca nu cumva ràmìnìnd departe prea multà  vreme de ìmpàrtàsirea Ta, sà fiu prins de lupul cel ìntelegàtor. Pentru  acesta mà rog Tie, Cel ce singur esti Sfìnt, Stàpìne; Sfinteste-mi sufletul si  trupul, mintea si inima, ràrunchii si màruntaiele; ìnnoieste-mà tot si  ìnràdàcineazà frica Ta ìntru màdularele mele si sfintenia Ta fà-o nestearsà  de la mine. Si-mi fii mie ajutàtor si folositor, ìndreptìnd ìn pace viata mea  si ìnvrednicindu-mà a sta de-a dreapta Ta, cu sfintii Tài, prentru  rugàciunile si mijlocirile Preacuratei Maicii Tale si ale slujitorilor tài celor  fàrà de trup, ale preacuratelor puteri, si pentru ale tuturor sfintilor, care  din veac au bineplàcut Tie. Amin.    Rugàciunea a treia    (a Sfìntului Simeon Metafrastul)  Doamne, Cel ce singur esti curat si fàrà stricàciune, Care pentru  nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toatà firea noastrà din  curatele si feciorestile sìngiuri ale celei ce Te-a nàscut pe Tine mai  presus de fire, cu venirea dumnezeiescului Duh si cu bunàvoirea Tatàlui  celui de-a pururea vesnic, Hristoase Iisuse, ìntelepciunea lui Dumnezeu,  pacea si puterea; Cel ce ai primit cu trupul Tàu patimile cele de viatà 
ceaslov