© Cuvioasa Parascheva  2013
Viata Sfintei Cuvioase Parascheva Parascheva ceaslov Introducere Viata Cuvioasei Parascheva
Pe care vàzìndu-i Gheorghe, fiind cuprins de multà fricà, a càzut cu fata la  picioarele lor si se ruga pentru viata lui, càci nu era ìn stare sa rabde  aràtatea aceea nemaivàzutà. Unul dintre acei putàtori de luminà, ìntinzìnd  dreapta lui, l-a ridicat zicìndu-i: “ Gheorghe, nu te teme, ci scoalà si mìine  dimineatà la sinaxà vesteste tuturor sà punà ìn raclà moastele Cuvioasei  Parascheva, pe care le-au gàsit acum, càci ea s-a nàscut si a crescut ìn  acest tinut al Epivatelor, si a aràtat toate nevointele dupà Dumnezeu, si a  fost ìnvrednicità de starea pe care o vezi acum si de ìmpàràtie, si este din  aceeasi cetate cu voi si de acelasi neam, si ìnaltà stàruitor càtre  Dumnezeu rugàciuni pentru fiecare dintre voi”, Si acestea le-a spus acela,  iar ìmpàràteasa aceea a spus cà Gheorghe este apropiat ei si a zis càtre  el: “Eu sìnt din acest pàmìnt ìn care voi locuiti acum, odraslà a lui, fiind  numità Parascheva de la dumnezeiescul botez. Sìrguiti dar acum sà  cinstiti cortul meu, iar eu voi cere de la Dumnezeu sà và izbàveascà pe voi  din pàtimiri si din primejdii”. Aceleasi lucruri vàzìndu-le si o femeie  iubitoare de Dumnezeu se minuna ìntru sine. Iar Gheorghe, trezìndu-se din  somn, se minuna si el ìntru sine si se tot gìndea la ìnfricosata vedenie. Si  pe cìnd cugeta el acestea, mai sus pomenita Eftimia, fiind prietenà cu  Gheorghe si locuind ìn apropiere, a venit la el si i-a povestit vedenia.