© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preacuviosului Pàrinte Dimitrie Basarabov
Bucurà-te, cà ne aràti nouà semnele biruintei.  Bucurà-te, cà pe Faraon cel nevàzut l-ai ìnecat ìn marea lacrimilor  tale.  Bucurà-te, cà pe cel vàzut ìl ìngropi ìn stràlucirea ìspràvilor tale.  Bucurà-te, stìlp de foc al credintei.  Bucurà-te, cà ne povàtuiesti ìn pàmìntul fàgàduintei.  Bucurà-te, nor ràcoros si cu bunà umbrire.  Bucurà-te, cà tràim ìn tara noastrà sub buna ta ocrotire.  Bucurà-te, cà ìn lipsà ne hrànesti cu ìndestulare.  Bucurà-te, cà ìn toatà vremea ne dai ajutor cu ìmbelsugare.  Bucurà-te, Fàcàtorule de minuni, Sfinte Pàrinte Dimitrie!  Condacul al 7-lea: Voind Dumnezeu a ne mìngìia pentru multe nevoi si necazuri, te-ai dat  nouà ocrotitor; dar noi te cunoastem pe tine si pàrinte si de minuni  fàcàtor; pentru aceasta, multumind pentru bunàtatea cea negràità, ìi  strigàm lui Dumnezeu: Aliluia!  Icosul al 7-lea: Aràtat-a fàpturà nouà, trimitìndu-te Fàcàtorul pe tine la noi cei ce  sìntem fàcuti de Dìnsul; cà focul ràzboiului si al robiei s-a stins, pe  vràjmasii cu rusine i-a ìntors si boala ciumii ca un fum a pierit; iar noi cei  izbàviti de acestea, neìncetat strigàm tie:  Bucurà-te, rìvnitor ca un alt Ilie.  Bucurà-te, cà la fel cu acela ai locuit ìn pustie.  Bucurà-te, cà ai biruit pe proorocii ìnselàciunii.  Bucurà-te, cà s-au rusinat ìmpletitorii minciunii.  Bucurà-te, cà ai potolit flacàra ràzboiului cea stricàtoare.  Bucurà-te, cà ìncetezi toatà boala cea vàtàmàtoare.
ceaslov