© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preacuviosului Pàrinte Dimitrie Basarabov
Bucurà-te, cà prin vointa mintii tale ai slujit lui Dumnezeu.  Bucurà-te, cà sufletul tàu curat l-ai dat Ziditorului tàu.  Bucurà-te, risipitorule de multe feluri de boli.  Bucurà-te, purtàtorule de biruintà asupra patimilor.  Bucurà-te, cà ne aràti calea càtre ìmpàràtia cea nesfìrsità.  Bucurà-te, cà prin tine cìstigàm bunàtàtile cele nàdàjduite.  Bucurà-te, Fàcàtorule de minuni, Sfinte Pàrinte Dimitrie!  Condacul al 9-lea: Toatà adunarea crestineascà, venind, sà càdem la bineplàcutul lui  Dumnezeu Sfìntul Dimitrie; bogatii la cel sàrac cu duhul, sàracii la  ìmbogàtitorul, sànàtosii la pàzitor, bolnavii la doctorul cel fàrà de platà,  dreptii la ìndreptàtorul si pàcàtosii la ìndrumàtorul si ìmpreunà toti sà  cìntàm lui Dumnezeu: Aliluia!  Icosul al 9-lea: Ritorii cei mesteri la cuvìnt se aratà fatà de tine a fi ca niste muti, cà  nu pricep sà spunà ìn ce chip cinstitele tale moaste, ràmìnìnd nestricate,  izvoràsc acum, bunà mireasmà si tàmàduiri de tot felul; iar noi, privind o  tainà ca aceasta, gràim càtre tine:  Bucurà-te, Apostolul si propovàduitorul nostru.  Bucurà-te, dascàlul si ìndrumàtorul nostru.  Bucurà-te, cà tu prin fapte ai povàtuit pe Hristos.  Bucurà-te, cà te-ai fàcut chip pocàintei de obste si de folos.  Bucurà-te, luminàtorule stràlucit.  Bucurà-te, mìngìierea cea grabnicà a celor ìn primejdie.
ceaslov