© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Ioan Botezàtorul
Condacele si Icoasele Condacul 1:  Prin tine izbàvindu-ne de tot necazul, dupà datorita multumire, pe tine  apàràtorul si fierbinte sprijinitorul nostru te rugàm, cel ce ai ìndràznire  càtre Domnul, din toate nevoile ne slobozeste pe noi, ca sà strigàm:  Bucurà-te, preacinstite ìnaintemergàtorule, Ioane!     Icosul 1:  ìnger ìnaintestàtàtor al cetelor dreptilor tu esti, Ioane Proorocule, cà  stràlucind cu dumnezeiasca luminà, luminezi pe toti cei ce laudà  dumezeiascà pomenirea ta, si cu aprindere si cu dragoste te màresc si  strigà càtre tine:  Bucurà-te, stea de luminà purtàtoare lumii.  Bucurà-te, fàclie stràlucitoare a toatà fàptura.  Bucurà-te, càdere de pierire demonilor.  Bucurà-te, ridicarea pàmìntenilor celor càzuti.  Bucurà-te, luminà necuprinsà de ochii omenesti.  Bucurà-te, adìnc mare vàzut de gìndurile credinciosilor.  Bucurà-te, cà tu esti povàtuitorul mìntuirii.  Bucurà-te, cà luminezi inimile credinciosilor.  Bucurà-te, dàtàtorule de bucurie al crestinilor.  Bucurà-te, pierzàtorul blestemului pàmìntenilor.  Bucurà-te, cel prin care se lumineazà fàptura.  Bucurà-te, cel prin care se goneste necazul.  Bucurà-te, preacinstite ìnaintemergàtorule, Ioane!  Condacul al 2-lea: Vàzìnd toti prealuminata vedenia ta, Proorocule, si noi strigàm cà  preaslàvitul tàu chip cu nepriceputà ìnstràinare nouà se aratà, cà, atingìndu-te  cu mìna de crestetul Stàpìnului, ai strigat: Aliluia! 
ceaslov