© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Prooroc Ilie
Prin pàcatele noastre am istovit ìndelunga ràbdare a Domnului. Pentru toate  acestea Dreptul Judecàtor S-a mìniat pe noi si ìn mìnia Lui ne-a pedepsit. Deci,  cu ìndràznealà mare fàtà de Dumnezeu si nàdàjduind ìn iubirea ta fatà de  neamul omenesc, cutezàm a te ruga, slàvite Proorocule: Milostiv fii fatà de noi  nemernicii si nevrednicii; roagà pe Atotbunul Dumnezeu sà nu se mìnie pe noi ìn  sfìrsit, ca sà ne piardà pentru fàràdelegile noastre, ci sà trimità pàmìntului  ìnsetat ploaie ìmbelsugatà si curatà si sà ne dàruiascà roadà bogatà si bunà  ìntocmire a vazduhului; mijloceste mila ìmpàratului ceresc dar nu pentru noi  pàcàtosii si nevrednicii, ci pentru alesii robii Lui, care nu si-au plecat genunchii  ìn fata lui Baal al lumii acesteia, penrtu blìndetea si curàtia copiilor, pentru  dobitoacele cele necuvìntàtoare si pàsàrile cerului, care ìndurà din pricina  fàràdelegilor noastre si pier de foame, arsità si sete. Dobìndeste pentru noi prin  rugàciunile tale bineplàcute lui Dumnezeu; duhul pocàintei si al smereniei,  duhul blìndetii si al ìnfrìnàrii, duhul iubirii si al ràbdàrii, al temerii de Dumnezeu  si al bunei cinstiri, ca astfel, ìntorcìndu-ne de la càile necinstei la calea cea  dreaptà a faptelor bune, sà umblàm ìn lumina poruncilor Domnului si sà  ajungem la bunurile fàgàduite nouà, binecuvìntìnd pe Cel fàrà ìnceput  Dumnezeu Tatàl si pe iubitorul de oameni Unul-nàscut fiul Sàu si pe sfintitorul  Duh Preasfìnt, acum si pururea si ìn vecii vecilor. Amin. 
ceaslov