© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntei Mucenite Filoteia
   Icosul al 9-lea: Nu poate limba sà spunà, nici condeiul sà descrie sudalmele si  chinurile ce ai suferit de la tatàl tàu si de la maica ta vitregà; de aceea,  ìmpletindu-ti laude, strigàm càtre tine:  Bucurà-te, cà tu toate le-ai plinit cu sìrguintà.  Bucurà-te, cà dorinta ti-ai dobìndit prin credintà.  Bucurà-te, cà prin chinuri te desfàtezi acum vesnic.  Bucurà-te, cà ràsplatà ti-a dat Cel atotputernic.  Bucurà-te, cà te-ai fàcut pildà crestinàtàtii.  Bucurà-te, cà esti vìrful si cununa bunàtàtii.  Bucurà-te, cà la Tìrnova numele tàu se pràznuieste.  Bucurà-te, cà pàmìntul Romaniei te màreste.  Bucurà-te, cà ìn lume pretutindeni esti vestità.  Bucurà-te, cà de domni esti làudatà si cinstità.  Bucurà-te, cà esti nouà comoarà de bogàtie.  Bucurà-te, cà ìn ceceri si ìn izbìnzi strigàm tie:   Bucurà-te, Filoteia, preafericità!  Condacul al 10-lea:  Vrìnd, Fecioara Filoteia, ca sà-ti mìntuiesti sufletul, nimic n-ai ìngrijit  de trupul tàu, nici nu te-au oprit caznele de la fapta bunà, nici ìngrozirile  tatàlui tàu cu barda cea plugàreascà ce purta la brìu, prin care ai primit  cununa muceniciei de la Hristos, Càruia cìntai: Aliluia!     Icosul al 10-lea:  Cugetìnd cu durere la viata ta toti crescàtorii de fii si vàzìnd chinurile  si necazurile pe care le-ai suferit de la pàrintii tài cei fàrà milostivire,  minunìndu-se, au strigat tie:   Bucurà-te, cà de mamà ìnteleaptà ai fost crescutà.  Bucurà-te, Filoteia, cea de ràu tatà omorìtà.
ceaslov