© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Cuvioasei Maicii noastre Parascheva
Bucurà-te, trandafir neatins de viermele trufei.  Bucurà-te, crin ràsàrit ìn gràdina cea de sus.  Bucurà-te, patul nevinovàtiei.  Bucurà-te, scaunul domniilor.  Bucurà-te, sceptrul celor ce conduc.  Bucurà-te, ocrotitoare neobosità.  Bucurà-te, apàràtoare neìnfruntatà.  Bucurà-te, prigonitoare a celor ce ne ispitesc.  Bucurà-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc.  Bucurà-te, ìntàritoare a celor ce ne slujesc.  Bucurà-te, luminàtoare a celor ce ne mìngìie.  Bucurà-te, ìmpreunà-lucràtoare cu cei ce ne hrànesc.  Bucurà-te, Parascheva, mult folositoare!  Condacul 11-lea:  Plin sìnt de pàcate, ìndurate Doamne, si greu se luptà sufletul meu  gìndind la judecatà, càci ce voi face eu pàcàtosul, nàpàdindu-mà deodatà  neprevàzutul sfìrsit? Milà cer, Doamne, milà, Hristoase al meu, càci nu am  chip de ìndreptare; nu trece cu vederea rugàciunea si pocàinta mea, ce ìn  tot ceasul dupà pàcate m-a cuprins si primeste, ìnchezàsuitoare a bunei  mele vointe si a temerii de Tine, rugàciunea aceasta, pe lìngà care-Ti  aduc mijlocitoare si pe Maica noastrà Parascheva, cìntìnd cu dìnsa  dimpreunà: Aliluia!    Icosul al 11-lea:  Multi pàcàtosi mai ìnainte de mine si-au dobìndit mìntuirea umilindu-se.  Cum dar si eu mà voi depàrta de aceastà nàdejde? Càtre tine ìnsà nàzuiesc,  Preacuvioasà Maicà, si nu voi fi rusinat, nedepàrtìndu-te de mine ca de  pàcàtosul acela, ce lìngà tine fusese ìnmormìntat fàrà a-si cunoaste  nedestoinicia sa si pentru care ai cerut prin vedenie sà-i fie mutat trupul cel ràu 
ceaslov