© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Al doilea Paraclis al Preasfintei Nàscàtoare de Dumnezeu
Stih: Si va pofti ìmpàratul frumusetea ta cà El este Domnul tàu. Ne rugàm tie, Ceea ce esti cu totul làudatà, Stàpìnà a lumii, sà ne  izbàvesti pe noi din primejdiile noastre, precum ai izbàvit din surparea  casei, pe pruncul femeii, celei ce te cinstea pe tine.  Stih: Voi pomeni numele tàu ìn tot neamul si neamul. Ìnviazà-mà, Maica lui Dumnezeu, pe mine cel mort pentru fàràdelegile  mele, precum ai ìnviat pe pruncul evreicei, celei ce te-a chemat pe tine ìn  ajutor.  Stih: Ascultà, fiicà, si vezi si pleacà urechea ta si uità pe poporul tàu si  casa pàrintelui tàu. Roagà pe Fiul tàu si Dumnezeul nostru, pe Care L-ai nàscut, nestiind  de nuntà; pentru o tainà ca aceasta, care s-a sàvìrsit ìn tine, minunìndu-  ne, strigàm: Bucurà-te, Maicà pururea fecioarà.  Slavà... Si acum..., glasul al 5-lea:  Pe unul din Treime, Care S-a nàscut din Tatàl mai ìnainte de veci, pe  Acela L-ai nàscut, Maicà prealàudatà, cu nespusà minune prin umbrirea  Sfìntului Duh. Pentru aceasta, cu glasul lui Gavriil, strigàm tie: Bucurà-te,  cea prin care ràsare bucuria; bucurà-te, cea prin care piere blestemul,  Domnul este cu tine.  La Dumnezeu este Domnul... se cìntà troparele acestea: Càtre Nàscàtoarea de Dumnezeu, acum cu osìndie sà alergàm noi  pàcàtosii si smeritii si sà càdem cu pocàintà, strigìnd din adìncul  sufletului: Stàpìnà, ajutà-ne, milostiveste-te spre noi; gràbeste cà pierin  sub multimea pàcatelor; nu ìntoarce pe robii tài deserti, cà pe tine,  singurà nàdejde te-am cìstigat.  Slavà..., acelasi tropar: Si acum...  Nu vom tàcea, Nàscàtoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile  tale noi, nevrednicii. Cà de n-ai fi stàtut tu ìnainte rugìndu-te, cine ne-ar fi 
ceaslov