© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Ierarh Nicolae
Bucurà-te, cà prin tine ne ìndestulàm de luminà.  Bucurà-te, Nicolae, mare fàcàtor de minuni!  Condacul al 7-lea: Avìnd vicleanà cunostintà, Arie a ìnceput a ìnvàta eresurile cele fàrà  de Dumnezeu si a intrat ìn turma ta, ca un lup, vrìnd ca o fiarà sà o apuce.  Dar tu, Prealàudate, degrab alergìnd càtre Stàpìnul, cu rugàciunile tale ai  izgonit toatà nebunia lui si ca o fiarà cumplità l-ai surpat. Pentru aceea cu  tine, Nicolae, strigàm lui Dumnezeu, Celui ce ti-a dat tie aceastà putere:  Aliluia!     Icosul al 7-lea:  Mai ìnainte ìmpotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat,  ai rusinat a lui fàrà de Dumnezeu ìnvàtàturà si ca pe un al doilea Iuda  surpìndu-l l-ai làsat. Pentru aceea si eu strig tie neìncetat:  Bucurà-te, ìntìistàtàtorule pe scaunul Mirelor.  Bucurà-te, mare ierarhe al Lichiei.  Bucurà-te, cale neràtàcità a celor ce ìnoatà pe mare.  Bucurà-te, timpan, care ai dat sunetul de dumnezeiascà glàsuire.  Bucurà-te, chimval bine ràsunàtor.  Bucurà-te, trìmbita Sfintei Treimi.  Bucurà-te, cà ai stricat trìmbita eresurilor lui Arie.  Bucurà-te, striga tie Constantin.  Bucurà-te, a gràit tie Evlavie.  Bucurà-te, a adus tie tatàl cu fetele sale.  Bucurà-te, au gràit Agricola cu Vasile.  Bucurà-te, cà prin tine de mìnia potopului izbàvindu-ne, pace cu  Dumnezeu aflàm.  Bucurà-te, Nicolae, mare fàcàtor de minuni! 
ceaslov