© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Mucenic Pantelimon
Condacul al 10-lea:  Zadarnice au fost muncile pàgìnilor, Sfinte, càci drumul ti-a fost drept  càtre Hristos; pentru aceasta te-ai ìnvrednicit de darul tàmàduirilor pe  care-l reversi asupra tuturor ce cu credintà vin la tine cu rugàciuni, si cu  care cìnti lui Dumnezeu: Aliluia!      Icosul al 10-lea:  Cine nu te va làuda, vàzìndu-te cu ochii mintii, cà ai fost ìmpins si  izbàvit ca un ràufàcàtor, spre marginea Nicomidiei, unde ti se hotàrìse  tàierea capului si tu mai linistit si mai vesel te-ai aràtat. Pentru aceasta  din nou primeste aceastà laudà:  Bucurà-te, cel ce loviri ca Domnul ai primit.  Bucurà-te, cà pentru Iisus toate ai suferit.  Bucurà-te, cà ìn chinuri Domnului màrire dàdeai.  Bucurà-te, cà ìmpàràtia cereascà cu dor o càutai.  Bucurà-te, cà numele din Pandoleon ti-a fost schimbat.  Bucurà-te, cà glas din cer Pantelimon te-a chemat.  Bucurà-te, cà dupà nume esti mult-miluitor.  Bucurà-te, cà dupà fapte esti mult-ìnduràtor.  Bucurà-te, cà fata ca de ìnger ti s-a fàcut.  Bucurà-te, cà chinuitorii ìn làturi s-au abàtut.  Bucurà-te, cà spre lovire càlài ai ìndemnat.  Bucurà-te, cà abia ìndràznind capul ti-au tàiat.  Bucurà-te, Mare Mucenice si tàmàduitorule Pantelimoane!  Condacul al 11-lea:  Cu durere dreptcredinciosii au privit sfìrsitul tàu, Pantelimoane; càci  tu le-ai fost flacàrà nestinsà a dreptei credinte, miluitor al celor lipsiti si  vindecàtor al celor bolnavi; dar ne mìngìiem cà te-ai suit la Dumnezeu, de 
ceaslov