© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Cuvioasei Maicii noastre Parascheva
ci trimitìnd mila Lui asupra poporului, precum este obisnuit, mà voi  ìmpàrtàsi si eu, nevrednicul, de bunàtàtile Sale si ìmpreunà vom cìnta lui  Dumnezeu: Aliluia!  Icosul al 8-lea: La toti voi spune minunile tale, ìn glas voi cìnta pràznuirea ta, dupà  datoria obstii care-ti aduce spre multumire: slavà laudei tale, slavà  ìndelungràbdàrii cu care te-ai ìncununat, nevoindu-te prin credintà, slavà  faptei celei cu statornicie urmatà dupà pilda iubitorului de oameni:  Bucurà-te, mireasà duhovniceascà.  Bucurà-te, cununa adevàrului.  Bucurà-te, toiagul biruintei.  Bucurà-te, slava monarhilor.  Bucurà-te, povàtuitoare a obstii.  Bucurà-te, cinstitoare a cuvioaselor.  Bucurà-te, pàzitoare a sihastrilor.  Bucurà-te, pomenitoare a veacurilor.  Bucurà-te, propovàduitoare a dreptei credinte.  Bucurà-te, surpàtoarea eresurilor.  Bucurà-te, dobìndirea slavei dumnezeiesti.  Bucurà-te, urmàtoarea Cuvìntului ceresc.  Bucurà-te, Parascheva, mult folositoare!  Condacul al 9-lea: Pe sfìnta folositoare a celor ce sìnt ìntru nevoi, pe cinstita  Parascheva, toti cu bucurie sà o làudàm, cà aceastà viatà nestricàcioasà  a luat ìn veci; pentru aceasta màrire a aflat, si darul de minuni, cu  porunca lui Dumnezeu, cìntìnd: Aliluia!  Icosul al 9-lea: Cei ràu cugetàtori prin tine fiind mustrati, se ìnspàimìnteazà vàzìnd slava  lui Dumnezeu, cea gàtità omului depàrtat de pàcate, ìn tine luminìnd, vàzìnd  taina cea necuprinsà a chipului maririi, asupra ta, Cuvioasà, cà stràluceste 
ceaslov