© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Mare Mucenic Dimitrie
Acolo, ajungìnd ei si de racla ta apropiindu-se, o, minune! Deodatà a iesit  foc si scìntei de vàpaie spre toti slobozind si un glas ìnfricosàtor di foc  zicìnd: stati si nu ìndràzniti. Iar ei, spàimìntati, de fricà au càzut si  ìntorcìndu-se inapoi au spus ìmpàratului cele ce s-au fàcut, aducìnd ìntru  mirare pe toti; pentru care te làudàm asa:    Bucurà-te, cà foc si scìntei de vàpaie din racla sfintelor tale moaste s-  au vàzut. Bucurà-te, cà minunea aceasta pe multi i-a ìngrozit.  Bucurà-te, cà ìn vis lui Onisifor, aprinzàtorul de lumini, te-ai aràtat.  Bucurà-te, cà fapta sa, cu iubire de oameni, o ai mustrat.  Bucurà-te, cà ai poruncit lui sà pàràseascà aceastà faptà si sà se  pocàiascà. Bucurà-te, cà pe el l-ai fàcut a se rusina, trezindu-se din somn.  Bucurà-te, cà a doua oarà iaràsi aevea l-ai mustrat.  Bucurà-te, cà de glasul tàu ca de un tunet la pàmìnt zàcea ca un mort.  Bucurà-te, cà venindu-si el ìntru sinesi singur a màrturisi fapta sa.  Bucurà-te, cà spàimìntìndu-l, singur a spus tuturor mustrarea ta.  Bucurà-te,  càci cu minunile tale pe popor ai preaveselit.  Bucurà-te, cà vrei ca toti sà se mìntuiascà de la Dumnezeu.  Bucurà-te, Izvorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!  Condacul al 12-lea:  Stìnd ìnaintea lui Hristos, Cel ce te-a ìntàrit spre pàtimire, prealàudate  Mare Mucenice Dimitrie, de la Dìnsul dar ai luat, a vindeca pe toti de patimile  sufletesti si trupesti.  
ceaslov