© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Rìnduiala sfintei ìmpàrtàsiri
   SEDEALNA, glasul al 8-lea: Foc si luminà sà-mi fie mie primirea preacuratelor si de viatà  fàcàtoarelor Tale Taine, Mìntuitorule, arzìnd neghina pàcatelor si  luminìndu-mà peste tot, spre cuvìntarea de Dumnezeu cea adevàratà; cà  nu voi da ìnselàciunii vràjmasului cele sfinte, nici ìti voi da sàrutare  ìnselàtoare, ci ca desfrìnata, càzìnd ìnaintea Ta, si ca tìlharul,  màrturisindu-mà, strig càtre Tine: Pomeneste-mà, Doamne, cìnd vei veni  ìntru ìmpàràtia Ta.  Cìntarea a 4-a:  Irmos: Venit-ai din Fecioarà...  Ìntrupìndu-Te, mult Milostive, voit-ai a Te da spre junghiere, ca un  miel, pentru pàcatele noastre. Pentru aceasta mà rog Tie sà curàtesti si  pàcatele mele.  Tàmàduieste rànile sufletului meu, Doamne, si mà sfinteste tot si mà  ìnvredniceste, Stàpìne, sà fiu pàrtas dumnezeiestii Tale Cine celei de  tainà eu, ticàlosul.  Slavà...  Sà stàm toti cu fricà si cu cutremur, tinìnd ochii inimii ìn sus si  strigìnd càtre Mìntuitorul: ìntàreste-ne si ne ìntelepteste, Milostive  doamne, ìntru frica Ta.  Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Fà si mie milostiv pe Cel pe Care L-ai purtat ìn pìntecele tàu, Stàpìnà,  si mà pàzeste pe mine, robul tàu, neìntinat si fàrà de prihanà, ca, primind  ìnàuntrul meu Màrgàritarul cel duhovnicesc, sà mà sfintesc. 
ceaslov