© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Mucenic Pantelimon
doctor fàrà de arginti, sà ne cerceteze degrab si sà ìnlàture de la noi  bolile sufletesti si trupesti, ca izbàviti cu platosa bunàtàtii sale, ìn  tresàltàri de bucurie, sà-i strigàm: Bucurà-te, Mare Mucenice si  tàmàduitorule Pantelimoane!      Icosul 1:  Din pruncie ti-ai pàstrat sufletul curat, Mucenice, càci maica ta cu  mare grijà ti-a sàdit ìn inimà credinta ìn dulcele Iisus, pe care mai tìrziu  bàtrìnul Ermolae stropind-o cu apa cea vie, pe care si el o avea de la  ìmpàratul cel nemuritor, ai pàràsit pàgìnàtatea si ti-ai deschis larg sufletul  sà primesti pe Hristos; pentru care ìti cìntàm:  Bucurà-te, Sfinte cu adìncà judecatà.  Bucurà-te, cà dreaptà ti-a fost credinta urmatà.  Bucurà-te, al pieritorilor zei dispretuitor.  Bucurà-te, al blìndului Iisus urmàtor.  Bucurà-te, cà dupà Domnul ai ìnsetat.  Bucurà-te, cà dreaptà ràsplàtire ai càpàtat.  Bucurà-te, cà na-i tinut la bogàtii pàmìntesti.  Bucurà-te, cel ce ti-ai adunat comori ceresti.  Bucurà-te, cel ce stai ìntre cetele sfintilor.  Bucurà-te, ajutorul nepàstuitilor.  Bucurà-te, podoaba crestinilor cea nepretuità.  Bucurà-te, mìngìierea noastrà mult dorità.  Bucurà-te, Mare Mucenice si tàmàduitorule Pantelimoane!  Condacul al 2-lea: De mic ràmas fàrà mamà, Sfinte, ai fost dat de tatàl tàu la ìnvàtàturà  pàgìneascà si la mestesugul vindecàrilor cu puterea zeilor; dar ca o  trestie neìnfrìntà ai ràmas ìn mijlocul vìnturilor vràjmase si nu ai gàsit  alinare pìnà ce n-ai aflat calea Dumnezeului cel adevàrat, Càruia ìi cìntàm:  Aliluia! 
ceaslov