© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Rìnduiala sfintei ìmpàrtàsiri
Izbàvitorul meu, nici picàtura de lacrimi, nici din picàturà vreo parte. Cele  ìnsà nesàvìrsite de mine le-au cunoscut ochii Tài si ìn cartea Ta se aflà  scrise si cele ìncà nefàcute de mine. Vezi smerenia mea, vezi-mi  osteneala cìtà este si toate pàcatele mi le iartà, Dumnezeule a toate; ìncìt  cu inimà curatà, cu gìndul ìnfricosat si cu sufletul smerit sà mà  ìmpàrtàsesc cu Tainele Tale cele preacurate si preasfinte, cu care se  ìndumnezeieste si se face viu tot cel ce mànìncà si bea din ele cu inimà  curatà; cà Tu ai zis, Stàpìnul meu: >Tot cel ce mànìncà Trupul Meu si bea  Sìngele Meu, ìntru Mine ràmìne si Eu ìntru dìnsul<. Cu totul adevàrat este  cuvìntul Stàpìnului si Dumnezeului meu, cà cel ce se ìmpàrtàseste cu  Darurile cele dumnezeiesti si ìndumnezeitoare nu este singur, ci cu Tine,  Hristoase al meu, Cel ce esti din Lumina cea cu trei stràluciri, Care  lumineazà lumea. Deci pentru ca sà nu ràmìn singur, fàrà de tine,  Dàtàtorule de viatà, suflarea mea, viata mea, bucuria mea, mìntuirea  lumii, pentru acesta m-am apropiat de Tine, precum vezi, cu lacrimi si cu  sufletul umilit. Mà rog sà iau izbàvire de greselile mele si sà mà  ìmpàrtàsesc fàrà de osìndà cu Tainele Tale dàtàtoare de viatà si fàrà de  prihanà, ca sà ràmìi precum ai zis, cu mine, cel de trei ori ticàlos, ca sà nu  mà ràpeascà cu viclesug ìnselàtorul, aflìndu-mà depàrtat de harul Tàu, si  ìnselìndu-mà sà mà depàrteze si de ìndumnezeitoarele Tale cuvinte.  Pentru acesta cad ìnaintea Ta si cu càldurà strig càtre Tine: Precum pe  fiul cel pierdut si pe desfrìnata, care au venit la Tine, i-ai primit, asa mà  primeste si pe mine, desfrìnatul si spurcatul, Milostive, care cu suflet  umilit vin acum la Tine. Stiu, Mìntuitorule, cà altul ca mine nu a gresit Tie,  nici a fàcut faptele pe care le-am fàcut eu. Dar si aceasta stiu, cà  màrimea greselilor mele si multimea pàcatelor mele nu covìrsesc  ràbdarea cea multà a Dumnezeului meu, nici iubirea Lui de oameni cea  
ceaslov