© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Prooroc Ilie
al izbàvirii aproapelui. Nimiceste prin rugàciunile tale, Proorocule,  nàravurile cele rele ale lumii, ce ìntineazà neanul crestinesc prin  necinstirea credintei dreptmàritoare, fatà de rìnduielile Sfintei Biserici, a  poruncilor Domnului, prin necinstirea pàrintilor si a stàpìnitorilor ce ne  stàpìnesc, aruncìnd astfel lumea ìn bezna necinstitei, desfrìului si al  pierzaniei.  Depàrteazà de la noi, preamàrite Proorocule, prin mijlocirea ta càtre  Domnul, dreapta mìnie a lui Dumnezeu; apàrà orasele, satele si tara noastrà de  secetà, de foamete, de furtuni nàpraznice, de cutremur, de boli si de ràni  aducàtoare de moarte, de neìntelegeri ìntre frati, de nàvàlirea asupra noastrà a  altor neamuri si de ràzboiul cel dintre noi. Prin rugàciunile tale, Preamàrite,  ìntàreste poporul nostru binecredincios si ajutà-l ìn toate faptele lui bune.  Mijloceste, Proorocule al lui Dumnezeu, pàstoritilor nostri rìvnà fierbinte càtre  Dumnezeu, purtarea de grijà pentru mìntuirea sufleteascà a pàstoritilor,  ìntelepciune ìn purtare de ìnvàtàturà, cucernicie si tàrie ìn ispite; judecàtorilor  dàruieste-le nepàrtinire si lepàdare de pofta cìstigurilor, dreptate si milà fatà de  cei obijduiti; tuturor cìrmuitorilor purtare de grijà fatà de supusi, milà si dreaptà  judecatà; iar celor dreptcredinciosi supunere si ascultare fatà de cìrmuitori,  cum si ìndeplinirea cu sìrguintà a tuturor ìndatoririlor lor. Ca astfel, ìn pace si  cucernicie petrecìnd veacul acesta, sà ne ìnvrednicim de ìmpàrtàsirea  bunàtàtilor celor vesnice ìn ìmpàràtia lui Dumnezeu si a Mìntuitorului nostru  Iisus Hristos, càruia i se cuvine cinste si ìnchinàciune, ìmpreunà cu Tatàl cel  fàrà de ìnceput si cu Preasfìntul Duh, acum si pururea si ìn vecii vecilor. Amin. 
ceaslov