© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntei Mucenite Filoteia
Bucurà-te, cà din oameni gonesti frigurile cele rele.  Bucurà-te, cà prin tine toti scapà de patimi grele.  Bucurà-te, ceea ce esti tàmàduire a boli nenumàrate.  Bucurà-te, cà esti baie spàlàtoare de pàcate.  Bucurà-te, Filoteia, preafericità!  Condacul al 12-lea:  Dar de izbàvire ti s-a dat tie, fericità Filoteia, de boli, de morti  nàprasnice si de nàvàlirea altor neamuri; de aceea cu credintà alergàm si  ne rugàm tie, ca sà ne pàzesti sànàtosi cu trupul si cu sufletul, ca sà  cìntàm lui Dumnezeu: Aliluia!     Icosul al 12-lea:  Làudàm nevointele tale, Fecioarà Filoteia, si cinstim preacuratele tale  moaste, slàvind pe Dumnezeu, Care te-a ìnvrednicit acestui dar mare si te  a dàruit nouà, spre a ne pàzi si a ne feri de tot felul de ispite si de nevoi;  pentru care strigàm tie:   Bucurà-te, cea la Tìrnova Bulgariei Sfintità.  Bucurà-te, cea de Domnul, romànilor dàruità.  Bucurà-te, cà acum locuiesti la ìnàltime.  Bucurà-te, cà ìn lume sàvìrsesti minuni multime.  Bucurà-te, cà stai vesnic ìntre cetele màrite.  Bucurà-te, cà prin tine Hristos milà ne trimite.  Bucurà-te, cà vezi fata Ziditorului a toate.  Bucurà-te, cà te rogi Lui din nevoi a ne scoate.  Bucurà-te, cà ai trecere pentru noi càtre Domnul.  Bucurà-te, cà El ascultà rugàciunile tale pentru tot omul.  Bucurà-te, cà esti nouà ajutor ìntru primejdii.  Bucurà-te, cà pe tine te avem stìlpul nàdejdii.  Bucurà-te, Filoteia, preafericità!
ceaslov