© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntei Mucenite Filoteia
Bucurà-te, trandafirul cel iesit din màràcine.  Bucurà-te, crinul care reversi miros bun din tine.  Bucurà-te, cà ìn lume ai fost blìndà mielusità.  Bucurà-te, cà pe muma-ti o aveai bunà pàstorità.  Bucurà-te, cà de micà ai urmat celor cu minte.  Bucurà-te, cà viata ti-ai supus càilor sfinte.  Bucurà-te, cà ìn chinuri ti-a fost totdeauna traiul.  Bucurà-te, cà ràbdarea te-a fàcut sà cìstigi raiul.  Bucurà-te, cà necazuri ai suferit multe foarte.  Bucurà-te, cà de Domnul te-ai preamàrit dupà moarte.  Bucurà-te, Filoteia, preafericità!  Condacul al 11-lea:  Cìntarea noastrà cea ìmpletità cu feluri de cuvinte nu este ìn destul  ca sà-ti aducà laudà vrednicà, Fecioarà Filoteia, pentru facerile tale de  bine cele càtre noi; ci, nepricepìndu-ne de mai multe, ìmpreunà cu tine  cìntàm lui Dumnezeu: Aliluia!     Icosul al 11-lea:  Fàclie purtàtoare de luminà te avem pe tine, Fecioarà Filoteia, care  luminezi ìn biserica domneascà din Curtea de Arges, si neìncetat versi  tàmàduiri celor ce aleargà cu credintà la racla moastelor tale, din care  izvoràste mireasmà; pentru aceea strigàm tie:  Bucurà-te, cea care ìnsàti ti-ai ales aceastà tarà.  Bucurà-te, cà la Arges moastele ìti asezarà.  Bucurà-te, cà acum ne reversi nouà mireasmà.  Bucurà-te, cà foloase dai prin a ta agheazmà.  Bucurà-te, cà oricine se bucurà de ajutorul tàu.  Bucurà-te, cà nici pe unul nu ìl lasi sà plece mìhnit ìn sufletul sàu.  Bucurà-te, cà la tine bolnavii gàsesc lecuire.  Bucurà-te, cà prin miru-ti multi diavoli aflà izbàvire.
ceaslov