© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preacuviosului Pàrinte Dimitrie Basarabov
cà faci minuni si izvoràsti tàmàduiri tuturor, spàimìntìndu-se toti, strigau  tie unele ca acestea:  Bucurà-te, comoara Basarabovului.  Bucurà-te, cel ce ai sfintit apa Lomului.  Bucurà-te, cà jugul cel usor al Domnului pe umerii tài l-ai luat.  Bucurà-te, cà pe acesta usor tuturor l-ai aràtat.  Bucurà-te, odraslà frumoasà a pesterii celei sfinte.  Bucurà-te, dreptule ìndrumàtor al celor cu bunà minte.  Bucurà-te, izbàvitorul fetei celei ìndràcite.  Bucurà-te, veselia pàrintilor ei cea nepovestità.  Bucurà-te, ìntàrirea surorilor celor cu bunà cucernicie.  Bucurà-te, cà prin tine s-au ìnvàtat a cinsti cele de evlavie.  Bucurà-te, ìndreptàtorul lui Lavrentie cel fàrà socotealà.  Bucurà-te, cà pe toti ìi ìnveti a fi càtre tine cu sfialà.  Bucurà-te, Fàcàtorule de minuni, Sfinte Pàrinte Dimitrie!  Condacul al 6-lea: Màrturisitorii de Hristos, fiii tài duhovnicesti, sìnt martorii minunilor  tale, Sfinte Pàrinte; pentru aceasta, daruri de multumire cu netàcute  glasuri lui Dumnezeu ìnaltà, strigìndu-i: Aliluia!    Icosul al 6-lea: Stràlucind tu ìn pàmìntul nostru, ai gonit ìntunericul pàgìnàtàtii, cà  stàpìnirea lui, neràbdìnd venirea ta, a càzut; iar cei ce ne-am izbàvit de  acesta, strigàm tie acestea:  Bucurà-te, surpàtorul pàgìnàtàtii.  Bucurà-te, sprijinàtorul crestinàtàtii.  Bucurà-te, cà la fel cu Moise tii toiagul crucii.
ceaslov