© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Mucenic Pantelimon
Bucurà-te, cel ce ìmpàratului ai fost ìmpotrivitor.  Bucurà-te, cà Hristos ìn luptà ti-a fost ìntàritor.  Bucurà-te, cà multime de mucenici ti-au pregàtit.  Bucurà-te, cel ce cu ràbdare chinurile ai suferit.  Bucurà-te, cà multi, privindu-te, cu tine au crezut.  Bucurà-te, cel ce Domnului noi mucenici ai fàcut.  Bucurà-te, cel ce simti bucurie ìn chinuri.  Bucurà-te, cel de la care mostenim frumoase pomeniri.  Bucurà-te, Mare Mucenice si tàmàduitorule Pantelimoane!  Condacul al 5-lea: Cele ce pentru pàgìni erau de pret pentru tine erau fàrà de pret; si  cele fàrà de pret la ei erau de mare pret la tine; càci au dispretuit  dregàtoriile si bogàtiile vremelnice cu care erai ispitit, pentru a cìstiga  bunàtàtile nepieritoare de la Dumnezeu, Càruia ìi cìntàm: Aliluia!      Icosul al 5-lea:  Neìnduplicat vàzìndu-te, ìmpàratul a poruncit sà fii spìnzurat gol de  lemn, cu fiare sà fii sfìsiat si cu fàclii ars; dar nepieritorul ìmpàrat neatins  te-a pàstrat, spre uimirea tuturor. De care lucru si noi minunìndu-ne,  strigàm tie:   Bucurà-te, cà ai dovedit ìmpàratului puterea lui Dumnezeu.  Bucurà-te, cà un vechi slàbànog s-a tàmàduit prin darul tàu.  Bucurà-te, cà pàgìnitatea de rusine a ràmas.  Bucurà-te, cà vràjmasii ti-au cerut noi torturi ìntr-un glas.  Bucurà-te, Sfinte, care ti-ai pus trupul spre chinuri.  Bucurà-te, cel pàtruns de credintà adìncà. 
ceaslov