© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna septembrie
ceaslov
Biserica serbeazà acestà zi pentru douà motive: ìntìi pentru cà luna lui septembrie se  considerà ca ìnceputul anului si de aceea Biserica, multumind lui Dumnezeu pentru roadele de  peste an, se roagà ca si anul nou sà fie roditor si ìn al doilea rìnd se serbeazà ziua aceasta ca  ìnceputul predicàrii Domnului, adicà ìn amintirea intràrii lui Iisus ìn sinagogà, cìnd, deschizìnd  cartea ce i s-a dat, a citi locul din profetul Isaia, unde se zice: >Duhul Domnului peste Mine...<  (Luca IV, 16-18). Sfìntul Cuvios Simeon s-a nàscut ìn anul 392. El s-a fàcut monah foarte de tìnàr si, dupà ce s- a nevoit mult timp ìn mànàstire, s-a retras apoi ìn pustietate si ìn sfìrsit s-a urcat pe un stìlp ìnalt si  a petrecut aci mai multi ani, pìnà la mutarea sa càtre Domnul, la anul 461, ìn vìrstà de 69 de ani.  Troparul indictionului, glasul al 2-lea: A toatà fàptura Ziditorule, Cel ce vremile si anii ai pus ìntru puterea  Ta, binecuvìnteazà cununa anului bunàtàtii Tale, Doamne, pàzind ìn pace  tara aceasta, pentru rugàciunile Nàscàtoarei de Dumnezeu si ne  mìntuieste pe noi.  Condacul indictionului, glasul al 2-lea: Cel ce locuiesti ìntru cei de sus, Hristoase ìmpàrate, Fàcàtorul tuturor  celor vàzute si celor nevàzute si Ziditorule, Cel ce zilele si noptile, vremile  si anii ai fàcut, binecuvìnteazà acum cununa anului, fereste si pàzeste ìn  pace pe dreptcredinciosii, tara aceasta si poporul Tàu, mult Milostive.  2.Sfìntului Mucenic Mamant si cel dinte sfinti Pàrintele nostru Ioan  Postitorul, patriarhul Constantinopolului. 3.Sfìntul sfintitul Mucenic Antim, episcopul Nicomidiei si Cuviosul Pàrintele  nostru Teoctist. 4.Sfìntul sfintitul Mucenic Vavila, episcopul Antiohiei si Sfìntul prooroc  Moise, vàzàtorul de Dumnezeu. 5.  Sfintitul Prooroc Zaharia, tatàl Sfìntului Ioan Botezàtorul; Sfintii  Mucenici Urban si Avdeu episcopul.  6.   Pomenirea minunii ce s-a fàcut ìn Colose, de Arhistrategul Mihail. –  Dezlegarea la vin si la untdelemn. 7.Ìnaintepràznuirea Nasterii Preasfintei de Dumnezeu Nàscàtoarei, Sfìntului  Mucenic Sozont, Sfintii Apostoli Evor si Onisifor episcopul. 8.(   )Nasterea Preasfintei Stàpìnei noastre de Dumnezeu Nàscàtoarea si  pururea fecioarà Maria.—Sàrbàtoare si dezlegare la peste.