© Cuvioasa Parascheva  2013
Viata Sfintei Cuvioase Parascheva Parascheva ceaslov Introducere Viata Cuvioasei Parascheva
Rìvnind vietii lui Ilie, càlàtorul la cer, si lui Ioan, celui odràslit ìn  sterpiciune, s-a sàlàsluit ìn pustie. Fàrà hranà, fàrà apà, fàrà somn, ràbda  toate zilele sàptàmìnii. O singurà datà se ìmpàrtàsea de hranà, sìmbàta si  duminica, de putinà pìine si apà. Pat ìi erau pietrele, iar ìmbràcàmintea  trupului, o mantie ruptà si zdrentuità. Ochii ei erau izvor de lacrimi, iar  gura cu buzele, vas de miruri, revàrsìnd laudà neìncetatà, umplìnd  vàzduhul de bunà mireasmà duhovniceascà. Rugàciunea ei era  stràlucitoare si ìncordatà, si starea ei, de continuà priveghe. Si toate  celelalte fapte ale virtutilor ìi erau hranà si bàuturà, ràbdare si odihnà.  Luminare, ìi era ceasul mortii, a doua venire a Dreptului Hristos, tribunalul  cel nemitarnic, judecata fàrà milà, dreapta sentintà ìmpotriva pàcàtosilor,  si toate celelalte cìte se vor vedea plinindu-se la vremea aceea. Acestea  cugetìndu-le, se ìntrista adìnc pìnà la moarte, dar iaràsi se bucura de  asteptarea celor nàdàjduite si nevàzute “càci nàdejdea care se vede nu  mai e nàdejde”, zicea ìmpreunà cu propovàduitorul(*7), “càci pentru ce ar  mai nàdàjdui cineva ceea ce vede? Iar dacà nàdàjduim ceea ce nu vedem,  asteptàm prin ràbdare”(*8). Astepta deci si ea nàdejdea celor nàdàjduite,  precum se spune, bucurarea de bunàtàti, odihna dreptilor, si toate  bunàtàtile cele fàgàduite sfintilor, cele pe care ochii nu le-au vazut si  urechile nu le-au auzit si la inima omului nu s-au suit(*9).  
(*7) Adicà Sfìntul Pavel, autorul acestui citat.  (*8) Rom. 8, 24-25.  (*9) I Cor. 2,9.