© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntei Mucenite Filoteia
Bucurà-te, cà romanii astàzi serbeazà al tàu nume.  Bucurà-te, cà podoabà vei fi Bisericii vesnic.  Bucurà-te, temelia si stìlpul ei cel puternic.  Bucurà-te, Filoteia, preafericità!  Condacul al 8-lea: Toatà multimea poporului din orasele si din satele Tàrii Romanesti,  vàzìndu-te, Fecioarà Filoteia, cìnd te aducea clerul ìnconjuratà cu  procesiune aleasà si stràlucind de fàclii ca un soare, au làudat pe  Dumnezeu, strigìnd: Aliluia!     Icosul al 8-lea:  Mare tainà a fost, Fecioarà Filoteia, cu venirea ta ìn Tara  Romaneascà, vrìnd sà locuiesti ìntre noi, care, vàzìndu-te totdeauna  fàcìnd minuni, neìncetat strigàm tie, unele ca acestea:  Bucurà-te, Filoteia, scumpa noastrà bogàtie.  Bucurà-te, cà preamulte daruri ti-a dat Hristos tie.  Bucurà-te, stràlucirea credintei celei crestine.  Bucurà-te, ìndulcirea celor ce aleargà la tine.  Bucurà-te, lecuirea bolilor nenumàrate.  Bucurà-te, dàtàtoare de puteri si sànàtate.  Bucurà-te, purtàtoare de balsamul lecuirii.  Bucurà-te, hrànitoarea cea cu hrana mìntuirii.  Bucurà-te, mìngìierea celor ìntru ìntristare.  Bucurà-te, folosinta crestinilor cea mare.  Bucurà-te, ceea ce te rogi pentru noi cu càldurà.  Bucurà-te, cà prin tine spre noi Domnul se ìndurà.  Bucurà-te, Filoteia, preafericità!  Condacul al 9-lea: Toate cele de sus si oamenii de jos, privind la tine, sfìntà Fecioarà Filoteia  si, vàzìnd minunile ce sàvìrsesti neìncetat celor ce aleargà la tine cu credintà,  strigà, cìntìnd lui Dumnezeu: Aliluia! 
ceaslov