© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Rìnduiala sfintei ìmpàrtàsiri
gresit. Ci, Doamne, nu cu judecata Ta cea dreaptà, nici cu mìnia Ta sà mà  mustri pe mine si nici cu urgia Ta sà mà pedepsesti. Miluieste-mà,  Doamne, ca nu sìnt numai neputincios, ci si zidirea Ta sìnt. Cà Tu,  Doamne, ai ìntàrit peste mine frica Ta, dar eu am fàcut ràutate ìnaintea  Ta. Tie Unuia am gresit; dar Te rog sà nu intri la judecatà cu robul Tàu. Cà  de vei càuta la fàràdelegi, Doamne, cine va putea sta ìnaintea Ta. Cà eu  sìnt adìncul pàcatului si nu sìnt vrednic, nici ìn stare a càuta si a privi  ìnàltimea cerului, din pricina multimii pàcatelor mele, celor fàrà de numàr;  cà toate lucrurile rele si ìnchipuirile si mestesugirile diavolesti, toatà  ràutatea iadului, ìndemnurile spre pàcat, dezmierdàrile si alte patimi  nenumàrate n-au lipsit de la mine. Càci, cu ce fel de pàcate nu m-am  stricat? De care rele n-am fost prins? Tot pàcatul l-am fàcut, toatà  desfàtarea neiertatà ma làsat sà intre ìn sufletul meu. Netrebnic m-am  fàcut ìnaintea Ta, Dumnezeul meu, si ìnaintea oamenilor. Cine mà va  ridica pe mine, cel ce am càzut ìntru atìtea pàcate rele? Doamne,  Dumnezeul meu, spre Tine nàdàjduiesc. De mai este pentru mine nàdejde  de mìntuire, de biruieste iubirea Ta de oameni multimea fàràdelegilor  mele, fii mie Mìntuitor si dupà ìnduràrile si milele Tale slàbeste, lasà,  iartà-mi toate cìte am gresit Tie; cà s-a umplut de multe rele sufletul meu  si nu aflu ìntru mine nàdejde de mìntuire. Miluieste-mà, Dumnezeule, dupà  mare mila Ta si sà nu-mi ràsplàtesti mie dupà faptele mele, ci ìntoarce pe  mine, sprijineste-mà, izbàveste sufletul meu de relele ce au crescut ìntr  ìnsul si de agonisirile lui cele cumplite. Miluieste-mà pentru mila Ta, ca  unde s-a ìnmultit pàcatul sà prisoseascà harul Tàu, si sà Te laud si sà Te  slàvesc ìn toate zilele vietii mele. Cà Tu esti Dumnezeul celor ce se  pocàiesc si Mìntuitorul celor ce gresesc si Tie slavà ìnàtàm, ìmpreunà si 
ceaslov