© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntei Mucenite Filoteia
Bucurà-te, Filoteia, preafericità!     Icosul 1:  ìnger a fost trimis din cer, ca sà stràluceascà trupul tàu fecioresc,  Micenità Filoteia, si venind, a stat nevàzut si a ìnceput a grài càtre tine:  Bucurà-te, fericità, cea de fapte bune plinà.  Bucurà-te, cà prin chinuri te-ai ìmbràcat cu luminà.  Bucurà-te, cà ràbdarea-ti te-a suit la ìnàltimi.  Bucurà-te, cà limpede vezi fata Preasfintei Treimi.  Bucurà-te, cà de Domnul esti mireasà primità.  Bucurà-te, cà de Dìnsul ìn rai esti sàlàsluità.  Bucurà-te, cà pe capu-ti porti stràlucità cununà.  Bucurà-te, càci cu dreptii te veselesti ìmpreunà.  Bucurà-te, cà ai parte ìntre sfintele fecioare.  Bucurà-te, cà de lucruri preamari esti mostenitoare.  Bucurà-te, cà ìn ceruri esti pururea desfàtatà.  Bucurà-te, cà de oameni pe pàmìnt esti làudatà.  Bucurà-te, Filoteia, preafericità!  Condacul al 2-lea: Vàzìndu-te tatàl tàu càzutà pe pàmìnt si luminà cereascà acoperind  sfìntul tàu trup, ìnfricosìndu-se, cu spaimà a alergat ìn cetate si a spus  cele ce a vàzut. Iar ei au strigat lui Dumnezeu: Aliluia!     Icosul al 2-lea:  Auzind arhiepiscopul Tìrnovei cele povestite despre viata ta si cele  spuse de tatàl tàu, ìndatà cu tot clerul a venit la tine si, vàzìnd trupul tàu  stràlucind de luminà, au ìnceput a striga tie:  Bucurà-te, Mucenità, cea de raze ceresti plinà.  Bucurà-te, steaua noastrà si a ochilor luminà.  Bucurà-te, diamantul si piatra nepretuità.
ceaslov