© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfintei Cruci
Icosul 1: ìngerii din cer ìn chip nevàzut ìnconjurà cu fricà Crucea cea de viatà  purtàtoare si, vàzìnd-o ca dà crestinilor acum har de luminà dàtàtor, cu  stràlucire, se spàimìnteazà si stau strigìnd càtre dìnsa unele ca acestea:  Bucurà-te, Cruce, pàzitoarea lumii.  Bucurà-te, slava Bisericii.  Bucurà-te, ceea ce izvoràsti tàmàduiri cu ìndestulare.  Bucurà-te, ceea ce luminezi marginile lumii.  Bucurà-te, lemn de viatà mirositor si vistiera minunilor.  Bucurà-te, preafericità si de daruri dàtàtoare.  Bucurà-te, cà esti Dumnezeiesc asternut picioarelor.  Bucurà-te, cà te-ai asezat spre ìnchinarea tuturor.  Bucurà-te, pahar plin de curatà bàuturà.  Bucurà-te, luminàtor al stràlucirii celei de sus.  Bucurà-te, cea prin care se binecuvìnteazà zidirea.  Bucurà-te, cea prin care este ìnchinat Ziditorul.  Bucurà-te, Cruce, pàzitoare a crestinilor!  Condacul al 2-lea: Vàzìndu-se Elena pe sinesi ìntru dorire, a zis ìmpàratului cu ìndràznire:  Lucrul cel preadorit sufletului tàu se aratà prea de bucurie osìndei mele;  càutìnd ìnsà arma cea prea biruitoare pentru tine, precum zici, strigà:  Aliluia!  Icosul al 2-lea: Cunostinta cea necunoscutà mai ìnainte, ìmpàràteasa cunoscìnd-o, a  strigat càtre cei ce slujeau: Din sìnurile pàmìntului siliti-và ìn grabà sà  aflati Crucea si sà mi-o dati; càtre care privind cu fricà a zis, strigìnd asa: 
ceaslov