© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntei Mucenite Filoteia
Bucurà-te, cà prin Domnul ti s-a ìmplinit dorinta.  Bucurà-te, cà s-a vestit ca fulgerul al tàu nume.  Bucurà-te, cà viata ta se povesteste ìn lume.  Bucurà-te, Fericità, tu, preascumpa noastrà roadà.  Bucurà-te, bucuria lui Radu Negru Vodà.  Bucurà-te, cà ai venit sà faci minuni ìn Tara Romaneascà.  Bucurà-te, cà talentul cel dat tie ìl faci sà sporeascà.  Bucurà-te, cea care n-ai vrut sà ràmìi ìn patria-ti bulgàreascà.  Bucurà-te, iubitoare de Tara Romaneascà.  Bucurà-te, cà romanii te-au cìstigat ca bogàtie.  Bucurà-te, totdeauna, cà noi toti vom striga tie:   Bucurà-te, Filoteia, preafericità!  Condacul al 7-lea: Dacà a fost ìnstiintat Radu Negru Vodà  càvrei sà vii ìn Tara  Romaneascà, cu lacrimi a làudat pe Dumnezeu si luìnd multime de popor a  alergat la Dunàre spre ìntìmpinarea ta si, vàzìndu-te ìnconjuratà de popor  mult, a strigat lui Dumnezeu: Aliluia!     Icosul al 7-lea:  Atunci Domnul Tàrii Romanesti, Radu Negru Vodà, cu mare sfialà si  evlavie a primit cinstitele tale moaste, làudìnd pe Dumnezeu si strigìnd  càtre tine:  Bucurà-te, Mucenità Filoteia, preacinstità.  Bucurà-te, cea de Domnul, tàrii noastre dàruità.  Bucurà-te, voitoarea noastrà cea de mult bine.  Bucurà-te, cà tara ni s-a luminat prin tine.  Bucurà-te, cà noi astàzi te-am primit ca pe un soare.  Bucurà-te, cà pe unde treci versi raze stàlucitoare.  Bucurà-te, cà la Arges ti-ai ales locasul ìn lume.
ceaslov