© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Ioan Botezàtorul
Condacul al 7-lea: Mare acoperitor si folositor, ca pe un turn de tàrie te-a aflat lumea pe  tine, Ioane, cel ce esti mai cinstit decìt toti pàmìntenii, si decìt toti dreptii  si preacuviosii si arhiereii, cà se spàimìnteazà toti cunoscìndu-ti viata ta  cea nematerialnicà si de aceea cìntà lui Dumnezeu: Aliluia!     Icosul al 7-lea:  Aràtat-a fàpturà nouà Stàpìnul tuturor, prin tine, Ioane, càci, fiind  atins crestetul Stàpìnului de mìna ta care tremura, ne-a sfintit pe noi si a  luminat pe cei ce strigà càtre tine:  Bucurà-te, dàtàtorul bucuriei celei dumnezeiesti.  Bucurà-te, pierzàtorul blestemului ìnselàciunii celei diavolesti.  Bucurà-te, luminarea si lauda sfintilor.  Bucurà-te, desfàtarea si bucuria dreptcredinciosilor.  Bucurà-te, trandafir cu frumoase vopsele al mirosului celui de tainà.  Bucurà-te, crin cu bun miros.  Bucurà-te, vedenie ìnfricosàtoare.  Bucurà-te, cà umpli de bunà-mireasmà sufletele.  Bucurà-te, pàzitorul cel nebiruit al pàmìntenilor.  Bucurà-te, scara cea cu bunà-suire a credinciiosilor.  Bucurà-te, prin care se ìnnoiesc cele de jos.  Bucurà-te, prin care se ìnchinà cele de sus.  Bucurà-te, preacinstite ìnaintemergàtorule, Ioane!  Condacul al 8-lea: Vedenie stràinà dacà a vàzut Zaharia, pentru tine fiul lui, Ioane Proorocule,  s-a spàimìntat cìnd a vàzut pe Gavriil, de a càrui fricà a ràmas mut pìnà te-ai  nàscut, si ìndatà a strigat lui Dumnezeu: Aliluia! 
ceaslov