© Cuvioasa Parascheva  2013
Viata Sfintei Cuvioase Parascheva Parascheva ceaslov Introducere Viata Cuvioasei Parascheva
Tine am ìmbràtisat pustiul acesta, locuind ìmpreunà cu fiarele cele  veninoase, ca sà calc ìn picioare capul diavolului celui ucigas de oameni si  tepusele veninoase ale scorpiilor celor aducàtoare de moarte care picurà  otravà. Ìntru Tine dar, ìmpàrate ceresc, ìmi pun toatà nàdejdea mea, Cela ce  poti sà legi pe cel tare si uneltirile lui sà le smulgi si pìnà la sfìrsit sà le  pierzi si sà le nimicesti, ca sà nu se laude su sà nu se osteascà el ìmpotriva  noastrà, a robilor Tài. Si la picioarele Tale mà arunc, rugìndu-mà si cerìndu-  Ti sà mà pàzesti pe mine neatinsà de batjocorile acestor dusmani”. Acestea  si multe altele erau cuvintele ei càtre Stàpìnul, iar faptele cele fàcute de  dìnsa, adicà ostenelile ei cele bineplàcute lui Dumnezeu si de suflet  mìntuitoare, posturile si privegherile, laudele de toatà noaptea, cìntàrile si  lacrimile, cine dintre muritori le-ar putea spune? Càci le stiu pe acestea  numai lucràtorii virtutilor, cei care au lepàdat toate ale lumii si care au luat  crucea ca pe un jug si au urmat lui Hristos, nevoindu-se intr-o viatà  neìnjugatà. Càci nu avea ìn pustie nici un alt ajutor afarà numai pe Stàpìnul  Hristos, cu El gràind, de El desfàtìndu-se, pe El avìndu-L suflare, si jug, si  povàtuitor, si mìntuitor, si binefàcàtor, si izbàvitor, si Mire, Lui aducìndu-i  ìnainte candela fecioriei plinà de stràlucirile virtutilor, asteptìnd ca odatà sà  plece la nunta cea de la miezul noptii si nàdàjduind sà intre ìnlàuntrul  càmàrii de nuntà celei ìmpodobite.