© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Mucenic Mina
Bucurà-te, cà ai suferit pe tìmplele tale cioacane de fier.  Bucurà-te, cà si alte munci ai suferit cu ràbdare.  Bucurà-te, cà n-ai cìrtit ìmpotriva lui Dumnezeu pentru pàtimirea ta.  Bucurà-te, mai ales, cà te-ai luptat cu bucurie ìmpotriva trupului si a  sìngelui.  Bucurà-te, cà Alexandria s-a ìngrozit de credinta ta cea tare.  Bucurà-te, cà tiranii erau mustrati de cutezarea ta.  Bucurà-te, cà, nemaiavìnd cu ce te mai ìnspàimìnta, au poruncit sà fii  tàiat cu sabia.  Bucurà-te, cà multi din privitori te binecuvìntàm, zicìnd:  Bucurà-te, Mina, mult-pàtimitorule!  Condacul al 4-lea: Fericita credintà a Ràsàritului ridicìnd ìn sfìrsit crucea ìntre  popoarele pàgìne, dupà càderea tiranilor vràjmasi ai crestinàtàtii, s-a zidit  ìn Alexandria biserica ta, Sfinte, de càtre un iubitor de Hristos cetàtean,  ìn vremea lui Constantin ìmpàratul; si acolo au fost aduse ràmàsitele  moastelor tale, càrora ne ìnchinàm cìntìnd: aliluia!     Icosul al 4-lea:  Glas ridicìnd càtre tine strigàm: Gràbeste-te, Sfinte, a ne apàra; nu ne  dizlipi nàdejdile de mila ta cea mare; cà unde vom nàzui afarà de tine sà  ne linistim, dupà noianul pàcatelor noastre, dupà Mìntuitorul si preacurata  Lui Maicà, decìt la tine cel ce ai pàtimit cu dragoste pentru Hristos si  pentru a noastrà mìntuire; tinde-ti mìna ta spre noi, Mucenice, ca sà te  binecuvìntàm cìntìnd:  Bucurà-te, aflàtorul lucrurilor pierdute.  Bucurà-te, aducàtorul lor ìn starea ìn care au fost.
ceaslov