© Cuvioasa Parascheva  2013
Viata Sfintei Cuvioase Parascheva Parascheva ceaslov Introducere Viata Cuvioasei Parascheva
iar Ismael s-a ìntàrit si a covìrsit pe crestini. Si pràdìnd si supunìnd cu putere  tot tinutul Ràsàritului, a luptat si ìmpotriva bulgarilor si i-a biruit, iar  tinuturile lor si cetàtile le-a distrus si pe ìnsusi ìmpàratul de atunci al  bulgarilor l-a fàcut fugar de la Tìrnovo(*18) ìn Serbia si Poznan, unde a si  stràmutat de mai ìnainte preasfintele moaste spre pàzire a orasului  Belgrad(*19), acolo unde si-a mutat si curtea(*20) din Tìrnovo, din pricina  neìncetatelor atacuri ale ismailitenilor. Dar nici acolo nu a scàpat de mìniile  dusmanilor lui, nevoind dumnezeu sà ajute, càci din pricina pàcatelor  noastre si Bosnia si ìntrega Serbie au fost cucerite cu toate hotarele lor si cu  toate cetàtile, afarà numai de Belgrad, si cei ce se numesc la ei cneji si cei  mai ìnalti demnitari si ighemonii, ìmpreunà cu generalii si cu càpeteniile  armatei, toti au pierit pìnà la unul de sabia ismaelitianà. Iar dupà ce si  cetatea lui Constantin a fost cucerità, dupà succesiunea a cinci ìmpàrati, a  domnit sultanul Suleiman(*21), bàrbat foarte viteaz si cu suflet mare, care  prin minte si stare moralà i-a ìntrecut pe toti cei dinaintea lui si de dupà el.  Pe lìngà acestea, si fatà de noi, crestinii – mà refer la cei supusi lui(*22)--,  era dispus cu bunàvointà. Acesta, miscìndu-se si ostindu-se ìmpotriva  ungurilor, a distrus Belgradul(*23) si alte cetàti si tinuturi. Si auzind despre  moaste, s-a ìntrebat ce ar putea fi, càci si acolo cortul acela sfìnt a fàcut  minuni si semne dumnezeiesti, ìncìt l-au convins si pe ìmpàratul sà nu  ascundà cele...  
Cronograful lui Dorotei al Monembasiei, singurul izvor cunoscut pìnà acum pentru acest capitol al  patriarhatului ecumenic constantinopolitan. Majoritatea istoricilor nu ìnteleg έκ τών ύπομνημάτων, ca referindu-se la  propiile amintiri ale autorului, ci le traduc prin izvoare istorice, datorità unor fapte relatate de Matei care nu au  fost ìnsà confirmate istoric. De aici si prin confruntarea datelor furnizate de aceastà Viatà a lui Matei si Cronograful   alcàtuit de Dorotei al Monembasiei, care s-a inspirat de la Ierotei al Monembasiei (acesta fiind nu doar un martor,  ci un participant direct la evenimentele relatate), ce mai multi istorici considerà imposibil ca Matei sà-si fi scris  istorisirea din propriile amintiri. Astfel, ìnteleg cà Matei se referà, prin folosirea termenului de ύπομνημάτων, nu la  propriile amintiri, ci la unele surse, de altfel ìndoielnice, nefiind informate exact asupra evenimentelor. V. Iulian  Stefànescu, Viata Sfintei Parascheva cea Nouà de Matei al Mirelor, studiu istoric, Extras din “Revista istoricà  Romanà”, vol. III (1933), fasc. 4, Imprimeria Nationalà, Bucuresti, 1934, pp. 371-373.