© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Mare Mucenic Dimitrie
ìngropat, cìntìnd toti lui Dumnezeu: Aliluia!  Icosul al 8-lea:   Dupà ìngroparea ta, credincioasa ta slugà, Lupu, ca semn al  dragostei, luìnd haina si inelul ìnmuiate ìn sìngele tàu, Sfinte, a tàmàduit  prin ele multe feluri de boli si duhurile cele necurate a gonit; de care  minune ìnstiintindu-se tot Tesalonicul, necredinciosul ìmpàrat Maximian a  poruncit ca si pe Fericitul Lupu sà-l prindà si sà-i taie capul. Si asa sluga  cea bunà dupà stàpìnul sàu, adicà dupà tine, Sfinte Dimitrie, s-a dus la  Domnul; pentru care noi ìti cìntàm asa:  Bucurà-te, cà trupul tàu stràpungìndu-se a ràmas jos.  Bucurà-te, cà Iisus crestetul tàu l-a ìncununat frumos.  Bucurà-te, cà nevointa ta cea muceneascà acum o ai sàvìrsit.  Bucurà-te, càci cu mucenicii ìn locasurile ceresti esti preamàrit.  Bucurà-te, cà de la pàmìnt la cele ceresti te-ai ridicat.  Bucurà-te, càci cu mucenicii dimpreunà te-ai numàrat.  Bucurà-te, cà lui Lupu, credincioasa ta slugà, haina si inelul tàu i-ai  dat. Bucurà-te, cà prin ele feluri de boli ai vindecat.  Bucurà-te, cà si lui, din porunca lui Maximian, capul i s-a tàiat.  Bucurà-te, cà el, dupà tine, stàpìnul sàu, a urmat.  Bucurà-te, cel ce credinciosilor esti izvor de minuni nedesertat.  Bucurà-te, cà demonilor esti ranà anevoie de vindecat.  Bucurà-te, Izvorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!
ceaslov